اوسنۍ وضعیت او لاسته راوړنې

1.  د هنرونو پوهنځی په کابل پوهنتون کی اوس محال (۶۲) استاذان، په کال ۱۳۹۵ کی ۱۱۱۶ زکړیالان( محصلان) چی د هغوی څخه ۸۱۳ نارینه او ۳۰۳ تنه ښځینه  دی په تربیه کولو بوخت دۍ.

 2. د فزیکی شکل له مخی د هنرونو پوهنځی (۱۶) درسی اطاقه، (۴۷) اطاقه د استاذانو دفترونولپاره،(۲) استدیو، (۳) لوی اطاقه چی (۴) لابرتوارونه ورکی جوړ شوی دي. یوکتابتون د ۴۰۰۰ جلده معاصر کتابونو چی د هنر په هر اړخیزه اړه دی درلودونکي دی. دغه کتابتون ډیر به ښه حالت کی دی چی د کتابونونه یی د درسی موادو او نورو څیړونو لپاره در هنر په برخه کی تری کار اخستل کیږیي.

3.   استراتیژیک پلان پوهنځی  ( لري) 

4. درسی نصاب (لري)

 

 
   


عمده ستونزې :

د یاد شوو پراختیا و پرمختګ سر بیره چې پورته یاد شوود علمی کادرونو او استادانو د کمښت په ارتباط باید وویل شي  چې هغه استادان چې په بهر کې په زده کړې بوخت دي د هغوی د راتسنیدو ورسته زموږ ستونزې تر یو اندازې حلیږي . د درسی وسایلو په هکله باید وویل شی چې دغه وسایل تر اوسه د منلو وړ نه دي  . په دا خاطر چې د ښکلو هنرونو پوهنځي درسی صنفونه د محصلینو لپاره د منلو وړ نه دي د استادانو لپاره محدود دفترونه شتون لري . چې هیڅ  کافی نه دي  او بایدد لوړو زده کړو وزارت مقامات په دغه برخه کې توجو وکړي او د غه ستونزې حل کړی .

د پو هنځي په کتابون کې اوس مهال ۴۰۰۰ ټوک کتابونه په ملی او نړیوالو ژبو موجود دي . اکثره دغه کتابونو د هنر په مختلفو رشتو پورې اړه لري