موخې

:د ښکلو هنرونو پوهنځی د هنر په اړه د پوهی اوچت والي او د ټولنی او کورنیو يه چوپړ کی دی.

1.     د ښکلو هنرونو پوهنځی د ساختار له مخی کابل پوهنتون د نورو پوهنځیو څخه  توپیر لري. ځنی مضامین عملی بڼه لری او د لوست وسایل هم عملی دي.

2.      

3.     د نقاشی څانګه: اکثر مضامین عملی دي لکه:

·        دراونگ

·        نقاشی

·        د اوبو رنگ

·        روغنی رنگ

·        پاستل رنگ

4.     د گرافیک څانګه: اکثر مضامین عملی دي لکه:

·        دراونگ

·        لاسي گرافیک

·        دیجیتل گرافیک

·        مینیاتوری

·        خطاطی

·        لاسي چاپ

5.     د مجسمی جوړولو څانګه هم علمی مضامین لري لکه

·        دراونگ

·        مجسمه

·        موزاییک

·        مینیاتوری

6.     د تیاتر څانګه هم عملي مضامین لري

·        اداکاری

·        نطق صحنوی

·        کارگردانی

·        د نانزوکو تیاتر

·        امپروایزیشن

·        مکیاژ

·        سینوگرافی

7.     د موسیقی څانګه هم اکثرا مضامین عملی دي لکه:

·        گیتار

·        پیانو

·        دنبوره

·        طبله

·        ویولین

·        توله

·        جاز

·        ستار

·         

8.     د عکاسی څانګه هم اکثراٌ مضامین عملی دي

9.     د نندازیز ادبیاتو څانګه هم عملي مضامین لري لکه:

·        نمایشنامه لیکنه

·        داستانی ادبیات

·        فلم نامه لیکنه