داستاذانو پروفایل

داستاذانو پروفایل


انگیزه حازم

د تحصیل کچه: ماستر

علمی رتبه: پوهنیار

دیپارتمنت: گرافیک دیزاین

بیشتر...

محمدعظیم حسین زاده

د تحصیل کچه: ماستر

علمی رتبه: ‍پوهنوال

دیپارتمنت:  تیاتر

بیشتر...

سید فاروق فریاد

د تحصیل کچهماستر

علمی رتبه: ‍پوهاند

دیپارتمنت: گرافیک دیزاین

بیشتر...

احمد فوادسلطانی

د تحصیل کچه: لیسانس

علمی رتبه: ‍پوهیالی

دیپارتمنت: موسیقی

بیشتر...

غفارملک نژاد

د تحصیل کچهماستر

علمی رتبه: ‍پوهنیار

دیپارتمنت:موسیقی

بیشتر...

هنگامه راسخ

د تحصیل کچهماستر

علمی رتبه: ‍ پوهنیار

دیپارتمنت: مجسمه

بیشتر...

جاهد احمدفانوس

د تحصیل کچه:لیسانس

علمی رتبه: ‍ پوهنیار

دیپارتمنت: موسیقی

بیشتر...

محمد علی امید

د تحصیل کچه:ماستر

علمی رتبه: ‍ پوهنیار

دیپارتمنت: فوتوگرافی

بیشتر...

محسن سیفی درویش

د تحصیل کچه:لیسانس

علمی رتبه: ‍ پوهیالی

دیپارتمنت: موسیقی

بیشتر...

نرگس نوری

د تحصیل کچه:لیسانس

علمی رتبه: ‍ پوهیالی

دیپارتمنت: گرافیک دیزاین

بیشتر...

سید رسول سادات

د تحصیل کچه:ماستر

علمی رتبه: ‍ پوهندوی

دیپارتمنت: گرافیک دیزاین

بیشتر...

 صلاح الدین سمندری

د تحصیل کچه:ماستر

علمی رتبه: ‍ پوهنیار

دیپارتمنت: تیاتر

بیشتر...

سمیع الله نبی پور

د تحصیل کچه:ماستر

علمی رتبه: ‍ پوهنیار

دیپارتمنت: سینما

بیشتر...
ام البنین ( شمسیه )حسنی

د تحصیل کچه:ماستر

علمی رتبه: ‍ پوهنیار

دیپارتمنت: مجسمه سازی

بیشتر...
سید زبیرهاشمی

د تحصیل کچه: لیسانس

علمی رتبه: ‍ پوهیالی

دیپارتمنت: سینما

بیشتر...