اړیکی

د سیول انجنیري څانګه

دکابل پوهنتون

جمال مینه، کابل , افغا نستان

ایمیل:  ce@ku.edu.af

تیلفون: 20 2500 196