د کابل پوهنتون د فوق لسانس زده کړو برنامه‌

کابل پوهنتون د تأ سیس له پیل حخه په کال 1311 هجری شمسی تراوسه زمونر پوهنتون په خپله ملی وجیبه

کی د مسلکی کدرونو په تربیه کی په بیلابیلو ارخونوکی زمونز دگران هیواد افغانستان لپاره د ویار ځــای ده

چی دلیسانس او ماستر درجی ترسره کری دی.

څرنګه چی د جنگ په کلونوکی سره له دروند زیان ددی تحصیلی بنیاد پر جسم خپل تاریخی رسالت یی پــه

 بریالیتوب سره مخ ته وری , د کابل پوهنتون  د ماستری پروگرام له یوی دمی وروسته د تخنیکی ستونــزو

په وجه د پښتو او دری څانګی کی په کال 1385  هجری شمسی له سره پیل شوه.

اوسمهال اوومه دوره یی  د فراغت په درشل کی ده.

همدارنگه په کال 1389 د ماستری پروگرام د شرعیاتو په پوهنځی کی د شرعیت او قانون او دساینس پــــه

پوهنځی کی د فزیک په څانګه کی پیل شوی ده چی تر اوسه دوه دوری فارغ لری تر اوسه د 180 تنو پــــه

شاو خوا کی نوموری پروگرام تعقیبوی . د فارغانو تعداد په دی پروگرام کی تر اوسه د 231 تنو شاوخــــوا

کی د پښتو ، دری ، شرعیات او ساینس څخه فارغ شوی دی ، همدارنگه  د USAID  په کمک او همکاری

د لورو زدکرو د پروژی په چوکاټ کی  د  پالیسی او عامه اداری د ماستری پرووگرام د سنبلی په میاشــــت

کی په کال 1391 پیل شوی ده.

ټاکل شوی ده په کال 1392 د فارمسی ، اقتصاد ، انجینیری په پوهنځیو او نورو پوهنځیوکی د کابل پــــــــــه

 پوهنتون کی پیل شی. د دی پروگرام د مراحلو اجرا په دوام کی ده .

نوی زیری د ماستری د زده کری په برخه کی د دوکتورا د پروگرام پیل د ژبو او ادبیاتو پوهنځی د پښتـو او

دری په څانګه کی ده.

د کابل پوهنتون د ماستری پروگرام پیل او دنوم ثبتولو د کابل پوهنتون د ویب سایت له طریقه او یا د لـــورو

زده کرو وزارت او یا هم د ماستری پروگرام د آمریت له طریقه ورته اعلان کیزی.