دمحصلانو چارو معاون

 

دمحصلانو چارو معاون چی د محصلانو اړوند کارونه اوفعالیتونه دده له نظر لاندی منځ ته راځی.

د وظایفو شرح:

 1. د پیشبینی شویو اهدافو د لاسته راوړلو په خاطر د میاشتینۍ ، ربع وار،کلنۍ کاری پلان تهیه او ترتیبول.
 2. د پیشبینی شویو اهدافو د تحقق په منظور د اثرلاندی پرسونلو اداره او رهبری کول.
 3. د تعین شویو معیارونو د تطبیق لپاره د محصلانو د چارو مربوط پالیسیو طرحول.
 4. د محصلینو لپاره د دیپلومونو، ترانسکرپتونو، د امتحانونو د نتایجو او د هویت کارتونو توزیع د چارو څخه نظارت او کنترولول.
 5. د محصلینو د شمولیت او فراغت د اسنادو د حفاظت د چارو څخه نظارت او کنترولول.
 6. په محصیلینو باندی د دسپلینی مقرراتو تطبیق او د نظم د تأمین څخه نظارت کول.
 7. د محصلینو  په پوهنځیو او لیلیه کی د شمولیت او د بدل اعشایی د اجرا د چارو څخه نظارت او کنترولول.
 8. د محصلینو د تاجیل او تبدیلی د چارو څخه نظارت او کنترولول.
 9. په پوهنځیو کی د محصیلینو لپاره په وخت سره د تدریس لپاره د اطاقونو د توزیع د چارو څخه نظارت او رهنمایی کول.
 10. په پوهنځیو کی د درسونو د شروع او د امتحانونو د اخیستلو د تقسیم اوقاتونو ترتیب او تطبیقولو څخه نظارت او کنترولول.
 11. په پوهنځیو کی د محصلینو د ورزشی او اجتماعی فعالیتونو څخه نظارت او رهنمایی کول.
 12. د افغانستان څخه د بیرونی تحصیلی پروګرامونو لپاره  د ممتازو محصلینو د کمیټی سره همکاری کول او د هغوی معرفی کول.
 13. د محصلانو د بهتره اجتماعی فعالیتونو په موخه د پوهنتون  فرهنګی شورای سره همکاری او رهنمایی کول.
 14. بیرونی دولتی او خصوصی موسسو ته د محصلینو معرفی کولو لپاره د نتایجو او فراغت د جدولونو ترتیبولو د چارو څخه نظارت او کنترولول.

په مربوطه پوهنځیو کی د محصلینو د علمی کانفرانسونو او سیمینارونو دایرولو پلانول او مراقبت یی کول.