داداری مرستیال

دپوهنتون  اداری مرستیال دلوړپوړو علمی کدرونوڅخه انتخاب او زیصلاحو چارواکو دمنظوری څخه وروسته په دندو ګمارل کیږی دکابل پوهنتون دری مرستیالان لری.

 اداری مرستیال چی دپوهنتون ټول اداری  پانګیز او حسابی چاری دده له نظر لاندی ترسره کیږی.

د وظایفو شرح:

 1. د پیشبینی شویو اهدافو د لاسته راوړلو په خاطر د میاشتینۍ ، ربع وار،کلنۍ کاری پلان تهیه او ترتیبول.
 2. د پیشبینی شویو اهدافو د تحقق په منظور د اثرلاندی پرسونلو اداره او رهبری کول.
 3. دکاری سطح د مؤثریت لپاره مالی او ادرای پالیسیو طرحول
 4. د پوهنتون مالی او ادرای وظیفو او همدارنګه نور ټول اداری کارونو تنظیم، نظارت او پرمخ وړل
 5. د عادی او انکشافی مصارفو د تامین لپاره د بودیجی ترتیب او د زیربط شعباتو سره یی عملی کولو کی همکاری او نظارت کول.
 6. د عادی او انکشافی مصارفو د تامین لپاره د بودیجی څخه په وزارت کی دفاع کول.
 7. د مالی کال په نیمایی برخه کی  د عادی او انکشافی بودیجی په بخشونو کی د مشکلات د حل لپاره تدبیرونو نیول. ( د بودیجی دوهم ځل توزیع په وخت کی )
 8. د رڼی حساب ورکونی لپاره د نافذ قوانینو او مقرراتو په رڼا کی د بودیجی د مصارف نظارت کول.
 9. د مربوطه آمریتونو د اجراییوی چارو د کار د تسریع په برخه کی نظارت کول.
 10. په کابل پوهنتون کی د بهتره خدماتو د تهیه کولو لپاره د ترانسپورتی، معلوماتی تکنالوژی، د وسایطو ترمیمول خدماتو، بشری منابعو، نشراتو او حفظ او مراقب سیستمونو څخه نظارت کول.
 11. په شرایطو پوره کاندیدانو د استخدام لپاره د شارت کولو پروسی څخه نظارت کول او کنټرولول.
 12. د نظافت د چارو څخه نظارت او پاکوالی د نواقصو د لیری په باره کی د ضروری هدایاتونو ورکول.
 13. د مالی او ادرای چارو د معاونیت د دیټابیس د انکشاف لپاره د لازمی پالیسی طرحول.
 14. د اداری، مالی او پلانګذاری چارو کی د پوهنتون ریس ته لازم معلوات او مشوره ورکول.
 15. د اداری اجراتو د تسهیل او انسجام په برخه کی د پوهنځیو او نورو بخشونو د کابل پوهنتون سره همکاری کول.
 16. د پوهنتون مالی توان او قانونی صلاحیتونو حدودو په نظر کی د نیولو سره مالی اسنادو منظورول او اجرا کول.
 17. د نورو تصمیمونو د نیولو لپاره د مربوطه پرسونلو کنترول او ارزیابی کول.