ریاست

دپوهنتون ریس ،چی دلوړپولړوشخصیتونواومنتخبواستادانوله ډلوڅخه ټاکل کیږی، هغه دندی ترسره کوی چی په لاندی ډول دی.

دڅیلنیزو،روزنیزواوعلمی پروګرامونوتطبیق،دپوهنتون دمخوساتل اوپرمختګ،دنافع پلانونوطرح او ترتیب دپوهنتون مراقبت اوښوکارودترسره کولولپاره،دنظم اودسپلین محافظت،دمحصلانودوضع ښه والی لپاره دتدابیرونیول اواسانتیاوه برابره ول،له نورو موسساتوسره داړیکوساتل،د ښواوعلمی کادرو کارکونکواستخدام،اوهمدارنګه دپوهنتون د علمی سویوارتقا اوساتل دپوهنتون دریس دنده ده.

د وظایفو شرح:

 1. د کابل پوهنتون د ستراتیژیکو اهدافو ته د لاسته راوړلو په خاطر د میاشتینۍ ، ربع وار،کلنۍ کاری پلان تهیه او ترتیبول.
 2. د پیشبینی شویو اهدافو د تحقق په منظور د اثرلاندی پرسونلو اداره او رهبری کول.
 3. د د استادانو او محصلانو د علمی ظرفیت د لوړوالی په منظور د تحقیقاتی ، علمی ، فرهنګی او تربیتی پالیسیو طرح ، نظارت او ددی د تطبیق جریان کنترولول.
 4. د تدریس طریقی نظارت او کنترولول، دکابل پوهنتون د لوایحو مطابق د استادانو د درسی ،علمی او فرهنګی پلانونو او پروګرامونو تطبیقول.
 5. د پوهنتون د علمی شورای د جلساتو ریاست او د هغه د فیصلو د تطبیق مراقبت.
 6. د قانونی احکامو مطابق د پوهنتون د مالی او اداری اومورو څخه نظارت او کنترول کول.
 7. د نظم او دسپلین د تآمین په منظور د طرحو ارایه کول ،او د سالمو اکاډمیکو فعالیتونو پرمخ بیول.
 8. د محصیلینو لپاره د درسی کتابونه، لکچر نوټونه او د تحصیلی وضع د ښوالی په منظور د تدابیرو نیونه او د سهولتونو آماده کول.
 9. د مربوطه پوهنځیو د علمی شوراګانو د تصویبونو تاییدول یا ردول ،او د ضرورت په صورت کی د پوهنتون علمی شورای ته د هغی ارایه کول.
 10. د علمی کدرونو او کارکوونکو د تقرر، تقاعد، ترفیع او انفکاک د قانونی احکامو مطابق د مربوطه بخشونو د اجراعاتو څخه نظارت او کنترولول.
 11. د مستحقو جدید الشمول محصیلینو د جذب لپاره دکانکور د امتحان د پروسی کنترول او نظارت کول.
 12. د ملی او بین لمللی ادارو سره د روابطو ساتل، په کابل پوهنتون کی د مدرن او عصری تدریسی سیستمونو د ایجادولو په منظور د علمی او فرهنګی همکاریو جلبول.
 13. د مربوطه بخشونو د کاری برنامو د تطبیق د موثریت او مفیدیت په منظور د کیفیت له لحاظه د کارمندانو د اجراعاتو او د ریاست د نورو بخشونو نظارت او ارزیابی کول.