ریاست

 

هغه ټولې دندې تر سره کوي، چې قوانینو او موضوعه مقرریو، چې د دې لوی علمي بنسټ د  موخو په تر لاسه کولو، آمال مرجع او  د هیواد راتلونکې هیله، د پوهنتون ټولو چارو اداره او سرپرستي د تعلیمي پروګرامونو رامنځته کول او پلي کول، علمي څېړنې، د پوهنتوني موخو او مقاصدو ساتنه او پر مخ وړل، د نظم او ډیسپلین تامین، د محصلینو د وضعې د ښه والي لپاره تدابیر او ددوی لپاره د ممکنه اساسنتیاوو رامنځته کول، له مینه والو موسسو سره د اړیکو ساتنه او پراختیا، د پوهنتوني چارو د پرمخ  وړلو لپاره د سالمې او منظمې یوې سالمې اداري دستګاه جوړول، د وړ او پوهه علمي، څېړنیز او اداري کارمندانو او کدرونو ټاکنه او ګمارنه او بالاخره د پوهنتون د علمي سویې لوړول د پوهنتون د رییس د لویو دندو څخه شمېرل کیږي.

د وظایفو شرح:

 1. د کابل پوهنتون ستراتیژیکو موخو لاسته راوړلو په خاطر د میاشتینۍ ، درې میاشتني او کلني کاری پلان تهیه او ترتیبول؛
 2. له وړاندې ټاکل شوو موخو د تر لاسه  کولو په منظور  تر لاس لاندې کارکوونکو اداره او رهبري کول؛
 3. د استادانو او محصلانو د علمي ظرفیت د لوړوالی په موخه د څېړنیز، علمی ،کلتوري او تربیتي پالیسیو طرح، نظارت او د دی د تطبیق جریان کنترولول؛
 4. د تدریس د طریقی څارنه او کنترول، دکابل پوهنتون د لوایحو مطابق د استادانو د درسي، علمي او فرهنګي پلانونو او پروګرامونو پلي کول؛
 5. د پوهنتون د علمي شورای د ناستو ریاست او د هغو د پرېکړو له پلي کولو څخه څارنه؛
 6. د قانونی احکامو مطابق د پوهنتون د مالی او اداری چارو څخه کنټرول او څارنه؛
 7. د نظم او ډسپلین د تآمین په منظور د طرحو وړاندې کول او د سالمو اکاډمیکو فعالیتونو پرمخ بیول؛
 8. د محصیلینو لپاره د درسی کتابونه، لکچر نوټونه او د تحصیلی وضعیت د ښوالی په موخه د تدابیرو نیونه او د سهولتونو آماده کول؛
 9. د مربوطه پوهنځیو د علمی شوراګانو د تصویبونو تاییدول یا ردول او د ضرورت په صورت کی د پوهنتون علمی شورای ته د هغی وړاندې کول؛
 10. د علمی کدرونو او کارکوونکو د تقرر، تقاعد، ترفیع او انفکاک د قانوني احکامو مطابق د مربوطه بخشونو د اجراآتو څخه نظارت او کنترول؛
 11. د مستحقو جدید الشمول محصلینو د جذب لپاره دکانکور د ازموینې د بهیر کنټرول او څارنه؛
 12. د ملی او بین لمللی ادارو سره د روابطو ساتل، په کابل پوهنتون کی د مدرن او عصری تدریسی سیستمونو د رامنمځته کولو په موخه د علمی او فرهنګي همکاریو جلبول؛
 13. د کارکوونکو او د ریاست د نورو برخو د باکیفیته کړنو څخه د څارنې او ارزونې په موخه د اړوندو کاري برخو برنامو کې د اغېزمنتوب او ګټورتوب رامنځته  کول؛