دعلمی مرستیال

 

دپوهنتون علمی مرستیال دلوړپوړو علمی کدرونوڅخه انتخاب او زیصلاحو چارواکو دمنظوری څخه وروسته په دندو ګمارل کیږی ..

 علمی مرستیال چی ټولی روزنیزی ښوونیزی  او څیړنیزی چاری څاری.

د وظایفو شرح:

 1. د پیشبینی شویو اهدافو د لاسته راوړلو په خاطر د میاشتینۍ ، ربع وار،کلنۍ کاری پلان تهیه او ترتیبول.
 2. د پیشبینی شویو اهدافو د تحقق په منظور د اثرلاندی پرسونلو اداره او رهبری کول.
 3. په پوهنتون کی د تدریسی امورو د معیاری کولو په منظور د استادانو لپاره د تعلیمی او تحقیقاتی پالیسیو طرح کول.
 4. د اکادمیکو امورو د مربوطه اهدافو د ترلاسه لپاره د قوانینو، مقرراتو او لوایحو د تطبیق څخه نظارت کول.
 5. د پوهنتون د مربوطو مؤسساتو او پوهنځیو د درسی پروګرامونو او پلانونو رهنمایی او نظارت کول.
 6. د استادانو د علمی ترفیعاتو، انفکاک، پرمختګ، ودی، او د تقرر د مربوطه امورو رهنمایی او نظارت کول.
 7. د جهانی معیارونو او د محصیلینو د موثری استفادی په غرض د مرکزی کتابخانی او پوهنځی ګانو لپاره د کتابونو او درسی موادو د برابرولو څخه نظارت او کنترولول.
 8. د تحصیلی سطحی د رشد او پرمختګ په منظورد ماستری د برنامو لپاره د پالیسیو طرح کول.
 9. د داخلی او خارجی موسیساتو سره د عقد شویو اکادمیک پروتوکلونو د امورو اجر ا کول.
 10. په پوهنځیو کی د درسی پلانونو د تطبیق په موخه د استادانو د عملی او نظری درسونه په منظمه توګه بررسی کول.
 11. د استادانو د ترفیع او ارتقاء لپاره د علمی کنفرانسونو څخه نظارت او رهنمایی کول.
 12. د ریس پوهنتون په غیاب کی د علمی شورای ریاست کول.
 13. د نورو تصمیمونو د نیولو لپاره د مربوطه پرسونلو کنترول او ارزیابی کول.