دکابل پوهنتون دفرهنګی اړیکودعمومی مدیریت په باره کی لنډمعلومات

دخارجی اړیکو اوفرهنګی چاروعمومی مدیریت د۱۳۳۸ه‍.ش کال دمیزان په میاشت کی دکابل پوهنتون دتشکیل په چوکات کی داخل شو دامدیریت په حقیقت کی دکابل پوهنتون او نوروکلتوری ،داخلی اوخارجی سیاسی څانګو دجهان دپوهنتونونوسره داړیکووسیله ده. چی نوموړی مدیریت دلاندی دندوپه اجراءکولومکلف دی.

  • دبورسونودکاندیدانواودهیوادڅخه بهردښوونیزه پروګرامونودریاستونوتر منځ داړیکوقائمول .
  • دوزارت مقام او نوروکارمندانوته چی په رسمی ډول دهیواد په داخل اویا خارج ته سفرکوی دویزی اوپاسفورت داخستلو زمینه برابرول .
  • دبهرنیوچارووزارت سره دکاری اړیکو تأمینول خصوصاًد اړونده اجراتود قونسلی دفترونو سره.
  • دسفرونودرسمی هیئت او اداری کارمندانو دسفر په پای کی د تهیه شوی راپورونو لیږل دملکی خدمتونواداری اود اداری اصلاحاتودچاروکمسیون ته.
  • دتحصیلی مؤسسوداستادانواوکارمندانوته په کنفرانسونو،سیمینارونو،ورکشاپونو،، سمپوزیمونو،علمی اونظارتی سفرونواولنډمهاله تربیتی کورسونوکی داشتراک لپاره دهیواد څخه بهرزمینه برابرول.
  • دهغه پروتوکولونو،تفاهم نامو،علمی اوفرهنګی مسودویا کړنلاروترتیب او تنظیم کول چی دکابل پوهنتون دمؤسسودریاست لخوا دبهرنیو هیوادونو سره تر سره کیږی .
  • دکابل پوهنتون اویانوروداخلی او بهرنیوپوهنتونونودعلمی قراردادونوتحقیق او تطبیق.
  • دکابل پوهنتون اویانوروداخلی او بهرنیوپوهنتونونودعلمی قراردادونوتحقیق او تطبیق.