د کابل پوهنتون د نشراتو آمریت

 

 د نشرات د وداني یوه  برخه

د نشرات عمومی مدیریت د 1339 کال په پیل کې د کابل پوهنتون په چوکاټ کې د درسی موادو مدیریت په نوم تاسیس شو . د هغه نېټه نه تر اوسه د کابل پوهنتون  د پرمخټک و پراختیا  د درسی کتابونو ٬ درسی ممد ٬  درسی مواد  نور نشراتی فعالیتونو  د نشرولو اوچاپول د اړتیاوو په خاطر هم دغه ادارې پرمختګ کړي دي اوس مهال د نشراتو آمریت په نوم د کابل پوهنتون ټول  نشراتی امور سرته رسوي  د نشراتو آمریت په ۱۳۶۷ کال کې و ریاسته یی ارتقا وکړه چې تر ۴۵ ډیر کارمندان او کارګران په مختلفو شعبو کې په چاپولو او نشرولو باندې لګیا دي . وروسته په ۱۳۸۷ کال کې  تشکیل یی د ریاست د سطحې څخه وآمریت ته راټیټ شوه  دغه د نشراتو آمریت  د د طباعتی عمومی مدیریت ٬ د علمی مجلې عمومی  مدیریت  د سمعی او بصری مدیریت څخه جوړودي

 

لرلید

 د کابل پوهنتون په سطح کې د آمریت لر لید د یو  مخکښې موسسې په توګه د کابل پوهنتون د مرکزی ادارو او پوهنځي  د طبع کولو د اړتیاوو د پوره کولو لپاره جوړ شوي دي                                                

دنده

  1. د کابل پوهنتون د مرکزی ادارو او پوهنځي طبع کولو د  اړتیاوو وړاندې کول
  2. د طبع کولو  با کیفیت خدمتونه  ٬ د استادانو لپاره په علمي مجلو کې د علمی مقالو چاپول
  3.  د کتابون ٬ لکچر نوټونو ٬ د کارتونو ډولونه او نور طبع کوونکې ورقونو  با کیفیت  چاپ  
  4.  د نشراتو او  ادیتوریم په تالار کې د سمینارونو او ورکشاپونو  د محفلونو دایرول  
  5. د مجلو ویشل او  علمی مقالې  اخیستل د استادانو د چاپی آثارو د لوړولو په خاطر
  6.  کار په اوږد مهال پروګرام باندې د کابل پوهنتون دمطبعې اوښتل د د یو مجهز او مدرن مطبعې باندې کار بالای برنامه های دراز مدت ارتقاع مطبعه پوهنتون کابل از حالت عادی به یک مطبعه مدرن ومجهز برای پوهنتون کابل.
  7.  د کابل پوهنتون لپاره د  طبعې د خدمتونو وړاندې کول .

د طباعتی عمومی مدیریت :

 د کابل پوهنتون مطبعه په ۱۳۳۹ کال کې د کابل پوهنتون په چوکاټ کې تاسیس شو دهغه  ن وخت نه تر اوسه د کابل   پوهنتون د پرمختګ  و پراختیا او د درسی ممد درسی د کتابونود نشرولو او نور نشراتی فعالیتونو د اړتیاوو په خاطر هم دغه اداره پرمختګ کړي دي په وروستیو کلو کې د ایران  هیواد له خوا د کابل پوهنتون مطبعه  سر له نوي  مجهز شو . په لومړي ګام کې یوه پایه د  افسیټ سپید ماسټر دوه ورقی    CP ترونیک  ماشین او یوه پایه د ۹۰ دیجیتل برش پولار ماشین  او ورسته له هغه  د مخکې له چاپ  ارکولیست CTF  او وروسته له چاپ ماشینونه یی مساعد کړ . چې د خپل فعالیت   په اوږدو کې درسی ٬ ممد درسی ٬ لکچر نوټونه ٬ د محصلینو ٬ مامورینو ٬ کتابتون ٬  د فورمې د وسایطو کارتونه د پسرلنی او منې سمسترونو د آزموینې د  سوالونو فوتوکاپی  او د کابل پوهنتون د مرکزی اداراو او ټولو پوهنځیو د اړتیا وړ د چاپ مواد د طبع اونشر په برخو  کې په غاړه لري .