دعمومی او نظری فزیک دیپارتمنت

دعمومی او نظری فزیک دیپارتمنت یو دفزیک پوهنځی له دیپارتمنتونو څخه دی چې په ۱۳۹۵ کال کې وروسته د فزیک پوهنځی له جوړیدو څخه رامنځته شو چې تر دی دمه فارغ ورکونکی نه دی همدارنګه درسی نصاب یی تراوسه پوری مراحل نه دی طی کړی خو د درسی نصاب د تریب په تړاو یی هڅی روانی دی.

دعمومی او نظری فزیک دیپارتمنت د ۵ استادانو درلودنکی ده چې له ډلی څخه ۳ تنه استادان د ماسټری او دوه تنه یی دلیسانس ترکچی زدکړی لری.همدارنګه د علمی رتبی له مخی یو پوهنوال،دوه پوهنمل اودوه پوهیالی په تدریس بوخت دی.