دآتومی او هستوی فزیک دیپارتمنت

دآتومی او هستوی فزیک دیپارتمنت یو دفزیک پوهنځی له دیپارتمنتونو څخه دی چې په ۱۳۹۵ کال کې وروسته د فزیک پوهنځی له جوړیدو څخه رامنځته شو چې تر دی دمه فارغ ورکونکی نه دی همدارنګه درسی نصاب یی تراوسه پوری مراحل نه دی طی کړی خو د درسی نصاب د ترتیب په تړاو یی هڅی روانی دی.

دآتومی او هستویی فزیک دیپارتمنت د ۷ استادانو درلودنکی ده چې له ډلی څخه یی ۲تنه د دوکتورا ۳ تنه استادان د ماسټری او دوه تنه یی دلیسانس ترکچی زدکړی لری.همدارنګه د علمی رتبی له مخی یو پوهاند،دوه پوهنمل،دری پوهنیار اویو پوهیالی په تدریس بوخت دی