جعفر نجفی راد

جعفر نجفی راد

 دتحصیل کچه: لیسانس

نوم: جعفر

تخلص: نجفی راد

دز‌یژیدو کال: ۱۳۷۵ ه ش

دز‌یژیدو ځای: وردک

علمی رتبه: نامزد پوهنیار

په کدر دشمولیت کال: ۱۳۹۷ ه ش

غریتوب په: دیپارتمنت علمی شورا

خپاره شوی علمی اثرونه:1

چاپ ته آماده علمی اثرونه: ۰

چاپ شوی علمی مقالی:۰

دتیلفون شمیره: ۰۷۹۷۹۲۲۰۳۳

ایمیل: jaafar.najafirad@ku.edu.af