موخی

د ساینس پوهنځی په تاسیس سره چی په ۱۳۲۱ کال کی منځ ته راغی د فزیک ځانګه هم د ګڼو موخو لکه د فزیک متخصصینو روزل، اودهغه وخت د ثانوی دوری د ښوونکو روزل په موخه منځ ته راغله .ځرنګه چی فزیک د ساینس او تکنالوژی بنیاد تشکیلوی او په ټولو تخنیکی ، انجینیری او نورعلومو که ډیر مهم رول لوبوی نو په همدی اساس د فزیک ځانګی زدکړه د ساینس او تکنالوژی د پرمختګ لپاره اړینه او لازمی ده.نو د فزیک ځانګی د اړتیاو لمخی نوموړی ځانګه د کابل پوهنتون په چوکاټ کی په ۱۳۹۵ کال کی په مستفیل ډول سره پوهنځی ته ارتقا وکړه . دوخت په تیریدو، دتخنیک پراخوالی او دساینس او د تکنالوژی وده او همدارنګه د معارف او لوړو زدکړو انکشاف په افغانستان کی د فزیک پوهنځی په وړاندی نوی مسایل او پرابلم رامنځته کړی چی باید د هغوی په حلولو کی تلاش او پلټنه وشی .نو د فزیک ځانګی فارغانو ته په ټولنه کی زیاتی اړتیاوی لیدل کیږی لاندی ذکر شویو نقطو ته په کتو سره د فزیک پوهنځی اساسی او عمده اهداف عبارت دی له:

 1. د فزیک څانګی د متخصصینو روزل
 2. د دولتی او خصوصی پوهنتونو لپاره د فزیک د استادانو روزل
 3. د افغانستان د اتومی انرژی دعالی کمیسیون لپاره د فزیک د متخصصینو روزول
 4. د افغانستان ښوونکو د روزلو موسساتو ( دارلمعلمینونو ) لپاره د فزیک د استادانو روزل
 5. د مرکز او ولایاتو د ساینس مرکزونو لپاره د استادانو روزل.
 6. د افغانستان د علومو اکاډمی لپاره د محقیقینو روزل.
 7. د افغانستان دنظامی عالی موسساتو (نظامی اکادمی،هوایی پوهنتون او د پولیسو اکادمی) لپاره د استادانو روزل.
 8. د مختلیفو انرژیو په برخه کی د متخصصینو روزل.
 9. د معادن او پطرولیم محترم وزارت لپاره د متخصصینو روزل.
 10. د معارف محترم وزارت د تعلیمی نصاب دپرمختیا لپاره د مولفینو او متخصصینو روزل.
 11. د رادیولوژی،اندوسکوپی او اولتراسوند په برخه کی د متخصصینو روزل.