داود میرزایی

 

 داود میرزایی

د تحصیل کچه: دوکتورا په هستوی فزیک

 

 

نوم :داود

تخلص:میرزایی

د زیږیدو کال:1359

د زیږیدو ځای: د یکاولنگ ولسوالی د بامیان ولایت

د زده کړی درجه : دوکتورا په هستوی فزیک

علمی رتبه : ‍‍پوهنمل

په کدر کی د شمولیت کال :1395

په کابل پوهنتون کې علمیمسئولیتونه : د هستوي فزیک د دیپارتمنت علمي غړی

چاپ شوی آثارعلمی مقالی :

  • یو اثر:  15 اثر

د تلیفون شمیره :    0729441080 ، E-Mail: Dmirzai59@yahoo.com