احمد سجاد نظری

 

 احمد سجاد  نظری

د تحصیل کچه: لیسانس

 

 

نوم : احمد سجاد

تخلص: نظری

د زیږیدو کال : 1373

د زیږیدو ځای : شهر کابل

د زده کړی درجه : لیسانس

علمی رتبه : ‍‍ پوهیالی

په کدر کی د شمولیت کال : 1394

په کابل پوهنتون کې علمی مسئولیتونه :

غړیتوب او منشی په : فرهنگی او ورزشی کمیته، E-Learning  کمیته او د تضمین کیفیت کمیته

خپاره شوی علمی آثار :

چاپ ته آماده علمی اثرونه:

چاپ شوی علمی مقالی :

د تلیفون شمیره :    0797866875