رجب علی خاوری

 

 رجب علی  خاوری

د تحصیل کچه: ماستر

 

 

نوم : رجب علی

تخلص: خاوری

د زیږیدو کال : 1346

د زیږیدو ځای : بامیان

د زده کړی درجه : ماستر

علمی رتبه : ‍‍ پوهندوی

په کدر کی د شمولیت کال : 1381

په کابل پوهنتون کې علمی مسئولیتونه :

غړیتوب په : د نشرات کمیته ده کابل پوهنتون عضو ، د تظمین کیفیت کمیته مسول،

خپاره شوی علمی آثار :

  • 11 اثر

چاپ ته آماده علمی اثرونه:

  • دوه اثر

چاپ شوی علمی مقالی :

  • 9 مقالی

د تلیفون شمیره :    0744413370

ایمیل: khavary81@gmail.com