دالکترونیک فزیک دیپارتمنت

دالکترونیک فزیک دیپارتمنت یو دفزیک پوهنځی له دیپارتمنتونو څخه دی چې په ۱۳۹۵ کال کې وروسته د فزیک پوهنځی له جوړیدو څخه رامنځته شو چې تر دی دمه فارغ ورکونکی نه دی همدارنګه درسی نصاب یی تراوسه پوری مراحل نه دی طی کړی خو د درسی نصاب د ترتیب په تړاو یی هڅی روانی دی.

دالکترونیک فزیک دیپارتمنت د ۵ استادانو درلودنکی ده چې له ډلی څخه ۴ تنه استادان د ماسټری او یو تن یی دلیسانس ترکچی زده کړی لری.همدارنګه د علمی رتبی له مخی یو پوهاند،یو پوهنوال،دوه پوهنیار او یو پوهیالی په تدریس بوخت دی.