تحصيلي پروګرام

د چاپېريال ساتنې پوهنځی په پيل کې د لسانس په کچه فارغان وړاندې کوي. د چاپېريال ساتنې د لسانس پر کچه پروګرام کې اته سمستره يا څلور تحصيلي کالونه حسابېږي، چې په ټوله کې  162 يو سل او دوه شپېته کرېډیټه کېږي. په کرېډیټونو کې بسنټيز (اساسي) مضمونونه، ځانګړي (اختصاصي)  مضمونونه او سيمينار شاملېږي. بسنټيز  او عمومي مضمونونه په لومړيو څلورو سمسترونو کې لوستل کېږی،او پاتې ځانګړي ( اختصاصي) مضمونونه په وروستيو څلورو سمسترونو کې لوستل کېږي.

په چاپېريال ساتنې پوهنځي کې تدريس په فعال طريقه تر سره کېږي، چې له لکچر پرته له علمي کارونو، ساحوي ليدنو، ګروپي کارونو او صنفي پروژو  څخه کار اخيستل کېږی.

وسطي ازموینه، صنفي فعاليتونه او سمستري امتحان په زده کړنيزه ارزونه کې شاملېږي. د پاي ازموينه په تحریری بڼه اخيستل کېږي، چې په هر مضمون کې د پوښتنو شمېر له ۳۰ دېرشوڅخه نه کمېږي. د سمستر د پاي ازموينه له انګليسي، کمپيوټر  او هغه مضمونونه، چې  عملي ( ګړنۍ) دی  ازموينه یی په تقریری بڼه او نورو ټولو مضمونو په تحریری (ليکنۍ) بڼه اخيستل کېږي.

د چاپېريال ساتنې پوهنځي اکاډميک جوړښت په دې ډول دی، چې  پنځه ډيپارمنټونه لری ، او ټوله کې 38 اته دېرش کادري بستونه لري، چې له دې ډلې دوه ډيپارټمنټونه د انګليسي کمپيوټر ساينس او اساسي علوم يې فارغ نه ورکوونکي او پاتې دري ډيپارټمنټونه (د چاپېريال ساتنې ډيپارټمنټ، د طبيعي زېرمو ډيپارټمنټ او د طبيعي پېښو ډيپارټمنټ) يې فارغ ورکوونکي څانګې دي. فارغ ورکوونکي ډيپارټمنټونه د ځانګړو ( اختصاصي) مضمونونو د کورسونو د ورکولو مسوليت لري، او فارغ نه ورکوونکي ډيپارټمنټونه د لومړنيو او بشپړوونکو مضمونونو د تدريس دنده پر غاړه لري. په چاپېريال ساتنې پوهنځي کې د نهو لابراتوارونو وړاندوينه شوې ده. د بنسټيزو (اساسي) دوه لابراتوارونه او کمپيوټر ساينس مضمون لپاره يو لابراتوار ،  او پاتې نور به په ځانګړو (اختصاصي) مضمونونو پورې اړه ولري. په دې توګه به هر خانګړی ( اختصاصي) ديپارټمنټ دوه دو ه لابراتوارونه ولري.

د چاپېريال ساتنې پوهنځی په اداري جوړښت (تشکيل) کې ريس، مرستيال، او تدريسي مدير شاملېږي، چې په ټوله کې پنځه (۵) اداري کارکوونکي، نهه (۹) تخنيکي کارکوونکي او  دولس (۱۲) خدماتي کار کوونکي برابرېږي. د چاپېريال ساتنې پوهنځی بايد يو کتابتون او يو د مالوماتي ټکنالوژۍ IT  مرکز هم ولري