لیدلوری او ماموریت

لیدلوری

د بیولوژي پوهنځي موخه د تدریس، تحقیق او د باکیفیته خدمتونو پواسطه د لېسانس تر درجې د هېوادوالو روزنه ده.

ماموریت

د تخصصي زده کړو د سطحې د لوړولو او د بیولوژي د زده کړو د کیفیقت د ښه کولو په خاطر د بیولوژي پوهنځی په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې د ماسټرۍ پروګرام پیل کړي.