جوړښتونه

د پوهنځي رییس د پوهنتون رییس ته مسوول دی:

۱. د پوهنځي علمي، اداري او اجراییوي رییس

۲. د پوهنځی د علمي شورا رییس

۳. د علمي شورا دایمي غړي

د رییس مرستیال، د رییس په نشتون کې دغه استازي او مرستندوی دي.

د څانګې امر د څانګې د اړوند چارو د پرمخ بېولو لپاره د لوړو زده کړو وزارت د مقررې پراساس او د پوهنځي د علمي شورا د اجرایوي پالیسۍ له مخې د پوهنځي رییس ته مسوول دی.