موخې

 

موخې :

د زولوژۍ، نباتاتو او بیوټکنالوژۍ په برخه کې د لېسانس په کچه د زده کوونکو روزل؛

د لابراتوار د وسایلو او موادو برابرول او په دې توګه د مسلکي، عملي او تخصصي ظرفیتونو د لوړولو لپاره د زده کوونکو لوړول؛

د لېسانس، ماسټر او ډاکټر په سویه د علمي کدرونو استخدام؛

د ماسټرۍ تر سویې د محصلانو د تحصیلي کچې لوړول؛

د اهلي او وحشي حیواناتو او نباتاتو مطالعه او همدا راز د نباتاتو او حیواناتو علمي طبقه بندي؛

د دولتي او نادولتي بنسټونو، پوهنتونو، مکتبونو، د ښوونکو د روزنې مرکزونو، د زراعت ښوونځیو، انستیتیوتونو او نورو تعلیمي او مسلکي مرکزونو ته د ښوونکو روزنه؛

د دولتي او نادولتي پوهنتونونو لپاره د علمي کدرونو روزنه؛

د چاپېریال ساتنې په اړه د محصلینو او ټولنې خبرول، د ټولنیزې او فردي حفظ الصحې مراعاتول، له طبعي سرچینو ساتنه، د وحشي ژوو ساتنه، د نباتاتو ساتنه، د نباتي فرشونو او ځنګلونو ساتنه، د نباتاتو او سرسبزۍ کشف، هدغه راز د ګټوروحیواناتو او نباتاتو ساتنه؛

د ویروسي مرضونو پېژندل، همدا راز د هغو پروتوزوايي او بکتریايي حشراتو پېژندل چې انسان ته ناروغۍ لېږدوي. د مرضونو مخنیوی، د بیولوژیکي، کیمیاوي او میخانیکي لارو چارو په مرسته د مرضونو کنټرول او مخنیوی؛

په یوه کلیکسون کې د حشراتو ټولول او تنظیمول؛

په بهرنیو (لوړو زده کړو وزارت، د پوهنتون ریاست، کانکور کمېټې او اړتیا ته په کتو په نورو کمېټو) په فعالیتونو کې د بیولوژي د پوهنځي فعال ګډون.