لابراتوارونه

 

د بیولوژي پوهنځی لاندې لابراتوارونه لري:

۱. د انټومولوژي لابراتوار

۲. د پرازيټولوژي لابراتوار

۳. د جنیټیک لابراتوار

۴. د حیواني فزیولوژي لابراتوار

۵. د نباتي فزیولوژي لابراتوار

۶.سیستماتیک نباتي لابراتوار