د پوهنځي د غړو شمېر

 

د پوهنځي علمي کادري غړي نه یوازې په ټولګیو کې د تدریس چارې مخ ته وړي، بلکې په اړوندو ډيپارټمنټونو کې په ټولو فعالیتونو، پرمختګونو او ډيپارټمنټونو په جلسو کې د سلاکارانو په توګه هم برخه اخلي.

د لوړو زده کړو وزارت د قانون له مخې د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو لپاره پنځه رتبې موجودې دي.

  • پوهاند
  • پوهنوال
  • پوهندوی
  • پوهنمل
  • پوهنیار

 

شمېره

فعال ډیپارټمنټونه

د ماسټرۍ په کچه د علمي غړو شمېر

د ډاکټرۍ په کچه د علمي غړو شمېر

د لېسانس په کچه د علمي غړو شمېر

د علمي غړو شمېر

 

دیپارتمنت زولوژی

5

0

2

3

 

دیپارتمنت بوتانی

4

1

4

1

مجموعه

2

9

1

6

4

مجموعه عمومی

2

20