موخې

دICT انستیتوت موخه د ساینس ا وتکنالوژي  د نوو لاسته راوړنو څخه ګټه اخیستنه  کریکولو ته بیا کتنه ٬  با با بهره گیری از دست آورد های نوین ساینس و تکنالوژی، تجدید نظر بر کریکولم، د فزیکی پنسټیزو منابعو بیاجوړونه  لاس رسی د پوهې او تدریس په معاصر لارو سرره د زده کړو او تدرسی ته لاس رسي د څیړنو د غوښتنو استخدام ٬ په ټولو برخو کې د استادانو روزنه او بوره زده کړې ٬ د تدریس په پروسه کې د تکنالوژی د استفادې څخه ګټه پورته کول.   د ساینس او تکنالوژی په اړوند د پوهې ډیروالې ، او دهغه ارزښت د معصر پراپلمونو په پیزندنه کې٬ او د ګټور پروګرامونو او د زده کړې او تحقیقی وړاندې کول او پع عالی کیفیت سره د زده کړې د تجربېد کابل پوهتنون د هدف سره سم ٬  چئ د لوړو زده کړو وزارت ٬ د مخابراتی او معلوماتی تکنالوژی وزارت موخې د محصلانو لپاره جوړه وي . د پوهې په کار وړل د څیړنې ٬ پراختیا ٬ او علمي فعالیتونو له لیار ې  ګام اخیستل دي  د  هیواد د پراختیا او پرمختګ  او خود کفایی چې کولای شی انستیتوت د یو رکن په توګه ګټور ګامونه واخي .