د مخابراتی او معلوماتی تکنالوژی انستیتوت درسی پروگرام

د مخابراتی او معلوماتی تکنالوزی انستیتوت به اوس مهال کې یو څلور کلنۍ پروګرام دایره وی چې په اتو سمسترونو کز تنظیم او د ۱۵۲ کریدتونو په شمیر چې له دې جملې څخه  اساسی او په پوهنتون کې شامل مضمونونه جوړوي . د مضمونونو د ویشلو سلنه په لاندې ګتکوري کې دي  چ:

  •  انتخابی مضامین %5
  • په پوهنتون کې شامل  %12
  •  اساسی مضامین  %29 و

 مسلکی او تخصیصی مضامین  %54 پاتی تور د   کمیونیکیشن  په برخه کې و ITد

  تشکیل لیږي دغه پروګرام په لاندې جدول کې تشریح شوې دي .د تحصلی مفرداتو لنډ  شرح

 

پیش نیاز

ساعتونو تماس

کریدت

د مضمون ډول

کود نمبر

مضمون

شمیره

مجموع

تمرین

عملی

نظری

صنف اول سمستر اول

نلري

4

2

 

2

2

لسان

BE 111

ENGLISH I

1

نلري

5

2

 

3

3

کورسهای اساسی

BS 111

MATH I

2

نلري

5

2

 

3

3

کورسهای اساسی

BS 112

PHYSICS I

3

نلري

7

 

3

4

4

کورسهای اساسی

ELE 111

ELECTRICAL CIRCUITS

4

نلري

2

 

 

2

2

انتخابی غیر مسلکی

BE 114

BUSNIESS COMMUNICATION

5

نلري

2

 

 

2

2

مضامین پوهنتون شمول

BE 113

MODERN HISTORY OF AFGHANISTAN

6

نلري

2

 

 

2

2

کورسهای اساسی

BS 113

CHMESTRY

7

نلري

1

 

 

1

1

 هغه مضامین چې په پوهنتون کې شلمل دي

BE 112

Islamic Studies I

8

 

28

6

3

19

19

مجموع

 

دویم سمستر لومړۍ ټولګی

BE 111

4

2

 

2

2

لسان

BE 121

ENGLISH II

1

BS 111

5

2

 

3

3

اساسی کورسونه

BS 121

MATHH II

2

BS 112

4

2

 

2

3

 اساسی  کورسونه

BS 122

PHYSCIS II

3

 

5

 

2

3

3

اختصاصی

IT 121

INTRODUCTION TO COMPUTER

4

ELE 111

6

 

3

3

3

 اساسی کورس

ELE 121

PRINCIPLES OF ELECTRONICS

5

 

3

 

2

1

3

اختصاصی

COM 121

TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS

6

نلري

1

 

 

1

1

په پوهنتون کې شامل

BE 122

Islamic Studies II

7

 

28

6

7

15

18

مجموع

دویم سمستر لومړۍ ټولګی  

 

BE 121

4

2

 

2

2

لسان

BE 211

ENGLISH III

1

BS 121

5

2

 

3

3

اساسی

BS 211

MATH III

2

ELE 121

6

 

3

3

4

اساسی

ELE 211

ANALOG ELECTRONICS

3

ELE 121

6

 

3

3

4

اساسی

ELE 212

DIGITAL ELECTRONICS

4

COM 121

6

 

3

3

3

اختصاصی

IT 211

COMPUTER NETWORKS AND INTERNET

5

BS 122

6

 

3

3

4

اساسی

ELE 213

POWER SYSTEMS

6

 

1

 

 

1

1

په پوهنتون کې شامل

BE 212

Islamic Studies III

7

 

34

4

12

18

21

مجموع

دویم سمستر لومړۍ ټولګی  

 

BE 211

4

2

 

2

2

لسان

BE 221

ENGLISH IV

1

BS 211

3

 

 

3

3

اساسی

BS 221

MATH IV

2

ELE 211

6

 

3

3

3

اختصاصی

COM 221

ANALOG AND DIGITAL COMMUNICATION

3

COM 121

3

 

 

3

3

اختصاصی

COM 222

CABLING-INSTALATION AND MAINTANANCE

4

BS 122

6

 

3

3

3

اختصاصی

COM 223

RADIO PROPAGATION AND ANTENA

5

ELE 212

6

 

3

3

4

اساسی

ELE 221

MICROCONTROLER AND MICROPROCESSORS

6

COM 121

3

 

 

3

3

اختصاصی

COM 224

WIRELESS LOCAL LOOP NETWORKS AND DAMAR SYSTEMS

7

 

1

 

 

1

1

پوهنتون شمول

BE 222

Islamic Studies IV

8

 

32

2

9

21

22

مجموع

لومړی سمستر دریم صنف

 

 

6

 

3

3

3

اختصاصی

IT 311

PROGRAMMING IN C++

1

COM 121

6

 

3

3

3

اختصاصی

COM 311

DIGITAL COMMUNICATION TELEPHONE AND SWITCHING

2

BS 122

5

 

2

3

3

اختصاصی

COM 312

TRANSMISSION SYSTEMS

3

نلري

2

 

 

2

2

انتخابی غیر مسلکی

BE 311

TELECOM REGULATION PRINCIPLES AND TARIFICATION

4

COM 222

5

 

3

2

3

اختصاصی

COM 313

NETWORK OPERATION AND MAINTANANCE

5

COM 223

3

 

 

3

3

اختصاصی

COM 314

MOBILE AND CELLULAR NETWORKS

6

 

1

 

 

1

1

پوهنتون شمول

BE 312

Islamic Studies V

7

 

28

0

11

17

18

مجموع

لومړی سمستر دریم صنف

 

COM 314

3

 

 

3

3

اختصاصی

COM 321

WIRELESS LAN

1

COM 223

6

 

3

3

3

اختصاصی

COM 322

MICROWAVE AND SATALITE COMMUNICATION

2

 

6

 

3

3

3

اختصاصی

IT 322

COMPUTER ARCHITECTURE

3

IT 311

5

 

3

2

3

اختصاصی

IT 321

PROGRAMMING IN VISUAL BASIC+NET

4

COM 311

2

 

 

2

2

اختصاصی

COM 323

SS-7 AND THE INTELLIGENT NETWORKS

5

 

3

 

 

3

3

اختصاصی

IT 323

DATABASE    SYSTEMS

6

 

1

 

 

1

1

پوهنتون شمول

BE 321

Islamic Studies VI

7

 

26

0

9

17

18

مجموع

صنف چهارم سمستر اول

 

 

7

 

6

1

3

اساسی

ELE 411

CAD/CAM AND ELECTRONICS DESIGN

1

COM 221

3

 

 

3

3

اختصاصی

COM 411

VOICE OVER IP NETWORKS

2

نلري

5

 

3

2

3

اختصاصی

IT 412

WEB DESIGNING

3

IT 322

5

 

3

2

3

اختصاصی

IT 413

OPERATING SYSTEMS

4

IT 311

5

 

3

2

3

اختصاصی

IT 411

PROGRAMMING IN JAVA I

5

نلري

3

 

 

3

3

انتخابی غیر مسلکی

BE 412

PROJECT MANAGEMENT

6

 

1

 

 

1

1

پوهنتون شمول

BE 411

Islamic Studies VII

7

 

29

0

15

14

19

مجموع

 څلورم ټولګي دویم سمستر

 

IT 413

5

 

3

2

3

اختصاصی

IT 423

UNIX/LINUX OPERATING SYSTEM

1

IT 411

5

 

3

2

3

اختصاصی

IT 421

PROGRAMMING IN JAVA II

2

نلري

13

 

12

1

5

اختصاصی

COM 421

PROJECT DESIGN

3

IT 211

3

 

 

3

3

اختصاصی

IT 422

NETWORKS SECURITY

4

IT 211

3

 

 

3

3

اختصاصی

IT 424

NETWORK ADMINSTRATION

5

 

1

 

 

1

1

پوهنتون شمول

BE 421

Islamic Studies VIII

6

 

30

0

18

12

18

مجموع

 

235

18

84

133

153

مجموع عمومی