صحی کلینک :

د کلینک شتون د یو ډاکتر په درلودلو سره ۲۴ ساعته د محصلانو په واک کې ورکولای شود دي دغه کلینک د دواګانو او لومړنی مرستې په تجهیزاتو سره سمبال دي . او د ناروغانو بیا سنتیدو په برخه له نورو روغتونونو سره همکاری لري  .