د انستیتوت کتابتون :

 د مخابراتی او معلوماتی تکنالوزی   انستیتوت د یو کتابتون درلودنکي هم دي چې په هغه د ۲۰۰۰ ټوکو څخه  ډیر مختلف ډول کتابونه موجود دي  .  چې د محصلینو استادانو او کارمندانوو د استفادې وړ ګرځي د انستیتوت کتابتون د مطالعې لپاره یو صالون لري د انستیتوت کتابتون د یو تجربه لرونکي شخص له خوا اداره کیږي  .