د کنفرانسونو صالون :

  د انستیتوت د کنفرانسونو صالون د ۳۰۰ تنو څخه ډیر ظرفیت لري په یو پوړیز ودانۍ واقع دي  د پرو جکشن د سیستم سربیره په جلا توګه د اطاقو او فزیکی امکاناتوچې د ګروپی کارونو زمینه برابره وي درلودنکي دي  د کنفرانسونو  صالون  د تهویه اوتسخیند مستمر برق او د واد فای انترینتی سیستونو درلودنکي دي د ورستیو کلو به اوږدو کې انستیتوت د دغه د صالون څخه په استفادې د لویو ملی او سمیز کنفرانسونو کوربه وو. دغه کنفرانسونه اکثر د ی انستیتوت د مخابراتو وزارت او په افغانستان کې موجودو نړیوال سازمانوله خوا دایرسوې د ه.