د انستیتوت دوداني د ډوډۍ خوړلو کوټه

د انستیتوت دوداني د ډوډۍ خوړلو  کوټه : د انستیتوت د ودانۍد ډوډۍ خوړولو کوټه په یو پوړیزه وادنۍ کې قرار لری چې په یو وخت کې د ۱۰۰ تنو څخه ډیر د محصلینو ګنجایش لري . د ډوډۍ خوړلو کوټه د تهویه اوتسحین په سیستمونوسمبال دي . په لیله کې محصلین د مقرراتو په اساس منل کیږي .