د انستیتوت فزیکې تسهیلات د تدریس ودانۍ

ت د انستیتوت د تدریس وداني یوه درې پوړیزه ودانۍ ده چې دلسو درسی اطاقونو درلودنکې دي هریو د ۴۰ محصلینو ځای لري پ پروجکتور او د تسخین اوتهویه  په سیستونو باندې سمبال دی  .

 د انسیتتوت اداری ودانۍ : د انستیوت ادارای وادنۍ هم په درې  پوړیزه   ودانۍ کې موقیعیت لري  د ادارې شعبو علاوه   دیپارتمنتونه  او تدرسی مدیریت  هم په هغه ځای لري .