د فارغ التحصیلانو لپاره فرصت اود مصرفیت زمینې:

افغانستان د معلوماتی ټولنې پر لور پرمختګ کوي او د ای تی تکناالوژی څخه استفاده د معلوماتی ټولنې له شرایطو څخه دي . په دې دلیل هغه محصلین لپاره  چې له دغه انستیتوت څخه فارغیږي . په لاندې برخو کې د مصروفیت او د پراختیا ښه زمینې موجود دي .  

·  مخابراتی او د انترنت دخدمتونو وړاندې کوونکو  شرکتونه

· د امنیت او دفاع په مختلفو برخو کې

· د شرکتونو او غیر دولتی حکومتونو په   IT  بخش کې 

· دلویو او متوسطو  صنعتی  محاسبوی شرکتونه

·  په مالی نهادونو کې لکخ بانکونه