د کابل پوهنتون د وترنری پوهنځی د ښاغلی پوهنوال دوکتور سیدشیرشاه سادات ژوند لیک

د بریشنا لیک: sadat-12@hotmail.com

د اریکی شمره: 0202500243 ، 0700057935

 

ښاغلی پوهنوال دوکتور سیدشیرشاه سادات دی  میرعاقل شاه زوی د لوگر ولایت په کلنگار کی زیږیدلی دی. دلمڕنیو زده کڕو دوره یی له لومڕی تولگی تر شپږمه تولگی پوری په کلنگار لیسی له (1347-)1353 پوری په لوگر ولایت بشپڕی کڕی دی، دی لیسی دوره ی په غازی  لیسی په کابل کی بشپڕه کڕی دی. په کال (1358) دی لیسی په بشپڕه کیدو په کال 1359 کی د علوم وترنری پوهنځی ی ته شامل شو. او په (1364) دی وترنری بشپڕ کڕی. د عسکری ډنده له ورسته نوموڕی دی یوه لس کلنی خدمت تر سره کولی لپاره دی ملل متحد دی کرهنی او خوڕه په اداره کی ډنده تر سره کڕی دی. په همدارنگه دی پنځه کالونه لپاره د سره صلیب بین المللی په روغتون کی ډنده تر سره کڕی دی. په کال (1368) دی کابل پوهنتون دی علوم وترنری پوهنځی د استازی په سپیڅلی ډنده و گمارل شو.

 

په کال (1381) دی ماستری او د دوکتورا  د تر لاسه کولو لپاره دی جاپان هیواد ته ولیږل شو. او په بین المللی مجلی کی علمی آثار لری. نومو ڕی په دیرو سیمینارونو ونډه اخستی. په  کال (1385) دوکتورا دوره بشپڕه کڕه. همدغه راز نوموڕی دی اته کال د کلینیک دیپارتمنت آمر ډنده تر سره کڕی دی. نوموڕی دی دری کالونه د لوڕو زده کڕو وزارت دی خارجه اڕکی او بورسونو په ریاست او دی دو کالونو دی تضمین کیفیت او اعتبار دهی په ریاست کی ډنده تر سره کڕی. داکتر سادات دی پوهنتون او خپلی  پوهنځی دی علمی شورا غڕی دی. نوموڕی دی دیری اکادمیکو کمیته ی غڕی توپ لری.

 

ښاغلی داکتر سادات دیری بین المللی سفرونه تر سر کڕی چی په تقریبی توگه له 20 آسیایی، اروپایی، افریقایی او امریکا هیواند لیدنه کڕی دی.

  

اوس محال (1398) داکتر سادات دی علوم وترنری رییس او استاز دی.

 

 

 

پوهنوال دوکتور سید شیرشاه سادات علمی آثار

 

  1. Characterization of Cytochrom P450-mediated drug metabolism in cats. Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, 30, 422-428, 2007.
  2. Pharmacokinetic and mammary depletion of erythromycin in healthy lactating ewes. Journal of veterinary medicine series A, 54, 607-611, 2007.
  3. Lack of inhibitory effects of several fluoroquinolones on Cytochrom P450 3A activities at clinical dosage in dogs. Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, 30, 37-42, 2007.
  4. Pharmacokinetic variables of moxifloxacin in healthy male camels following intravenous and intramuscular administration. Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, 30, 586-591, 2007.
  5. Inhibitory effects of ketoconazole, cimetidine and erythromycin in cats. Journal of Veterinary Medicine Science, 71(9): 1151-1159, 2009.
  6. In vitro inhibitory potential of Decursin and Decursin Angelate on the catalytic activity of Cytochrom P-450 1A1/2, 2D15, and 3A12 isoforms in canine hepatic microsomes. Arch pharm Res Vol 31, No 11, 1425-1435, 2008.
  7. Effect of Several Pyrethroids on Hepatic Cytochrome P450 Activities in Rats. Journal of Veterinary Medicine, 72 (4): 425-433, 2010.
  8. Doctoral thesis 

 

9. اهمیت کلینیکی تقابل میتابولیک دارویی مرتبط به سایتوکروم پی 450، شماره چهارم سال 1392 صفحه 134-145 مجله علمی پوهنتون کابل.

10. نقش وترنرها در تولید محصولات عاری از بقایای دارویی، شماره سوم سال 1393 صفحه 48-53، مجله علمی پوهنتون کابل.

11.  مطالعه ی مقاومت پارازیت های داخلی، شماره دوم سال 1396 صفحه 66- 79.

 12. نگرشی بر کرم زدایی ستراتیژیک در نشخوارکننده های کوچک، شماره اول مجله علمی پوهنتون کابل سال 1396.

 13. ترجمه کتاب فارمکولوژی و تراپیوتیک وترنری نوسینده ها جیم ریویر و مارک پپیچ چاپ نهم 2009 ، بخش های پنجم تا هشتم و بخش ده در پانزده فصل.

14. رساله تحقیقی پوهندوی دوکتور سیدشیرشاه سادات، کاربرد مقایسوی لیوامیزول، کیپکزان و داروی معادل آن در کرم زدایی دستگاه هضمی گوسفند سال 1396.

15. نگرشی بر فارمکوکنیتیک و بقایای دارویی، شماره دوم سال 1398 صفحه 1-10 مجله علمی پوهنتون کابل.