د کیمیا څانګې د ودانۍ یوه برخه

 د دغه دیپارتمنت د لابراتوار  فعالیتونه  د ساینس پوهنځي د تاسیس نه مخکې د هغه وخت په فواید عامه  مدیریت کې سرته رسیدل دغه  مدیریت  د تجهیزاتو اولابراتور   په استفادې  د عمرانی او معدنی تحلیل او تجزیه د داخلی او بهرنی متخصصانو په واسطه سرته رسول   د ساینس پوهنځۍ د مځته راتلو وروسته نوموړی دیپارتمنت ټول تجهیزاتو سره دغه جدیدالتاسیس موسسئ ته رانقل شو او د شاګردانو دتطبیقاتو په خاطر د استفادط وړ وګرځیده .  او د غه تطبیقاتی فعالیتونه د کیمیا دیپارتمنت په ودانۍ کې چې په پل باغ عمومی کې واقع دی متمرکز وو. په ۱۳۲۳ کال کې د تحلیلی کیمیا لابراتوار او په ۱۳۲۴ کال کې د مقداری تحلیلی  او د غیرعضوی موادو جوړول  لابراتوار او په ۱۳۴۰ کال کې د فزیکی کیمیای لابراتوار ور زیات شو .

د دیپارتمنت  مهمې دندې ،  د مربیان او متخصصانو روزنه د هیواد په  صنعتی او تولیدی موسسو کې د تدریس په خاطر  دي  ددغه مو خئ د رسیدلو په خاطر شاګردان د فزیک او ریاضی د مضمونونو تر څنګ د پوهنتون عمومی مضامین د کیمیا دیپارتمنت ځانګړی مضمونونه زده کوي او دغه دیپارتمنت ددغه لاندې لابراتوارونو درلودنکي دی.

  1.  د غیر عضوی کیمیا لابراتوار ، 2-   د تحلیلی توصیفی کیمیا لابراتوار
  2.  کیمیا د تحلیلی مقداری کیمیا لاراتوار ، 4- د عضوی کیمیا لابراتوار
  1. د کیمیای او   فزیک  لابراتوار، 6 – د کیمیا ی تکنالوژی کیمیاوی  لابراتوار

 ددغه لابراتوارنو سربیره چې د شاګردانو د تطبیقاتو په خاطر ځانګړې شوې دي دغه دیپارتمنت د ځانکړي څیړونو لپاره د څلورو  لابراتوارونو درلودنکي دی د کیمیا دیپارتمنت  یو کتابتون او د مطالعې لپاره یو اطاق لري  او د دیپارتمنت په کتابتون کې د کیمیا په مختلفو رشتو کې نوي کتابونه شتون لري  .

 

               د ساینس پو هنځي د کتابتون یوه برخه

 ددغه دیپارتمنت د  استادانو لیست

نوم

دزده کړی درجه

دندې

ملاحظات

الحاج پوهاند دکتورمحمد عارف تنیوال

Ph.D.

آمردیپارتمنت

 

الحاج پوهاند محمد افضل عمری

MS.C

علمی غړی 

 

پوهنوال محمد یوسف جویان

MS.C

علمی غړی 

 

پوهنوال هدایت الله محب

MS.C

علمی غړی 

 

پوهنوال ریحانه پوپلزی

MS.C

علمی غړی 

 

پوهندوی حبیب الله فراهی

MS.C

علمی غړی 

 

پوهندوی نظرمحمد حلیم

Ph.D.

علمی غړی 

 

پوهندوی عبدالمحمد عزیز

MS.C

علمی غړی 

 

پوهندوی نسرین راجی

MS.C

علمی غړی 

 

پوهنمل طاهره نبی

MS.C

علمی غړی 

 

پوهنمل عبدالوکیل کسرائی

MS.C

علمی غړی 

 

پوهنمل غلام دستگیر

MS.C

علمی غړی 

 

پوهنمل محمد ظاهرمحبت

MS.C

علمی غړی 

 

پوهنمل احمد مسعود منصوری

MS.C

غړی

 

پوهنمل محمد قسیم نعیمی

MS.C

غړی

اوس مهال  په  آلمان د زده کړی په خاطر

پوهنمل وحیده یوسفزی

Ph.D.

غړی

 

پوهنیار خان پاچا

BS.C

غړی

 

پوهنیار حیدر بیات

MS.C

غړی

 

پوهیالی نرگس خاکین تنیوال

BS.C

غړی

اوس مهال  په  جرمنی د زده کړی په خاطر

نامزدپوهیالی کیومرث

BS.C

غړی

اوس مهال  په  هندوستان دکې زده کړی په خاطر

نامزد پوهیالی ابوبکر

BS.C

غړی

اوس مهال  په  هندوستان د زده کړی په خاطر

 
 
 
 هغه مضامین چې د ساینس پوهنځۍ د کیمیا دیپارتمنت د ښاغلي استادانو له خوا تدیس کیږي

شماره

مضامین

سمستر

مجموع

1

2

3

4

5

6

7

8

ساعات

لکچرها

عملی

1

کیمیای عمومی کیمیا

6

 

 

 

 

 

 

 

96

نظری

 

2

کیمیا عمومی کیمیا

 

6

 

 

 

 

 

 

96

نظری

 

3

 غیر عضوی کیمیای

 

 

8

 

 

 

 

 

128

نظری

عملی

4

غیرعضوی کیمیا

 

 

8

 

 

 

 

 

128

نظری

عملی

5

 محاسبوی کیمیا

 

 

2

 

 

 

 

 

32

نظری

 

6

 تحلیلی  او توصیفی کیمیا     

 

 

8

 

 

 

 

 

128

نظری

عملی

7

عضوی کیمیا

 

 

 

8

 

 

 

 

128

نظری

عملی

8

 تحلیلی  او توصیفی کیمیا

 

 

 

8

 

 

 

 

128

نظری

عملی

9

 محاسبوی کیمیا ه

 

 

 

2

 

 

 

 

32

نظری

 

10

 غیر عضوی کیما

 

 

 

8

 

 

 

 

128

نظری

عملی

11

غیر عضوی کیمیا

 

 

 

 

8

 

 

 

128

نظری

عملی

12

د  کوانت کیمیا

 

 

 

 

4

 

 

 

64

نظری

 

13

 تحلیلی او  مقداری کیمیا

 

 

 

 

8

 

 

 

128

نظری

عملی

14

ترمودینامیک

 

 

 

 

8

 

 

 

128

نظری

عملی

15

 غیر عضوی کیمیا

 

 

 

 

2

 

 

 

32

نظری

 

16

رادیوشیمی

 

 

 

 

4

 

 

 

64

نظری

 

17

  غیر عضوی کیمیا

 

 

 

 

 

8

 

 

128

نظری

عملی

18

 تحلیلی او مقداری کیمیا

 

 

 

 

 

8

 

 

128

نظری

عملی

19

ترمودینامیک

 

 

 

 

 

8

 

 

128

نظری

عملی

20

 د  مالیکول ساختمان

 

 

 

 

 

4

 

 

64

نظری

 

21

بیوشیمی

 

 

 

 

 

 

4

 

64

نظری

 

22

       طبیعی مواد

 

 

 

 

 

 

4

 

64

نظری

 

23

 کیمیاوی کنتیک

 

 

 

 

 

 

8

 

128

نظری

عملی

24

 کیمیاوی

 

 

 

 

 

 

8

 

128

نظری

عملی

25

 شیمی کرستال

 

 

 

 

 

 

2

 

32

نظری

 

26

 فزیکی میتودونه

 

 

 

 

 

 

4

 

64

نظری

 

27

سپکتروسکوپی

 

 

 

 

 

 

 

4

64

نظری

 

 


. هغه مضامین چې د ساینس پوهنځۍ د کیمیا دیپارتمنت د ښاغلي استادانو له خوا تدیس کیږي

شماره

مضونونه

سمسټر

مجموع

1

2

3

4

5

6

7

8

ساعتونه

لکچرونه

عملی

28

الکتروشیمی

 

 

 

 

 

 

 

8

128

نظری

عملی

29

دکلویید کیمیا

 

 

 

 

 

 

 

8

128

نظری

عملی

30

د پولیمیر کیمیا

 

 

 

 

 

 

 

4

64

نظری

 

31

ملونه مواد

 

 

 

 

 

 

 

2

32

نظری

 

32

بیوشیمی

 

 

 

 

 

 

 

2

32

نظری

 

33

 کیمیاوی تکنالوژی

 

 

 

 

 

 

 

8

128

نظری

عملی

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هغه مضمونونه چې د ساینس پوهنځۍ ذ کیمیا دیبارتمن له خوا په نورو پو هنځي کې تدریسږۍ

مضامین

سمستر

مجموع

1

2

3

4

5

6

7

8

ساعتونه

لکچرونه

عملی

 د درېم ټولکي بیوشیمی  ساینس بیولوژی

 

 

 

3

 

 

 

 

48

نظری

 

 د څلورم ټولګی بیوشیمی  ساینس بیولوژی

 

 

4

 

 

 

 

 

64

نظری

 

 د څلورم صنف طبیعی مواد ساینس بیولوژی

 

 

4

 

 

 

 

 

64

نظری

 

 کیمیاوی  کتنیک څلورم ټولګی  ساینس بیولوژی

 

 

6

 

 

 

 

 

96

نظری

عملی

کیمیاوی تکنالوژی  چاربیولوژی

 

 

6

 

 

 

 

 

96

نظری

عملی

 شیمی کرستل  چاربیولوژی

 

 

4

 

 

 

 

 

64

نظری

 

 فزیکی میتودونه چاربیولوژی

 

 

4

 

 

 

 

 

64

نظری

 

عمومی  کیمیا لومړی ټولکی فارمسی

 

 

6

 

 

 

 

 

96

نظری

 

عضوی کیمیا  د فارمسی دوم ټولګی

 

 

4

 

 

 

 

 

64

نظری

 

فزیکل فارمسی  فارمسی

 

 

6

 

 

 

 

 

96

نظری

 

 تحلیلی کیمیا دوم فارمسی

 

 

3.4

 

 

 

 

 

 

نظری

عملی

عمومی کیمیا لومړی  کرنه

 

 

6

 

 

 

 

 

96

نظری

 

 عمومی  کیمیا انجینری دوېم

 

 

6

 

 

 

 

 

96

نظری

عملی

 تحلیلی کیمیا د ځمکی پیژندني دوېم

 

 

4

 

 

 

 

 

64

نظری

 

 عمومی کیمیا  د ځمکی بیژندني لومړی

 

 

6

 

 

 

 

 

96

نظری

 

 عمومی کیمیا د وترنری لومړی

 

 

6

 

 

 

 

 

96

نظری

 

 عمومی  کیمیا د فارمسی لومړی

 

 

 

6

 

 

 

 

96

نظری

 

عضوی کیمیا د فارمسی دوېم

 

 

 

3.4

 

 

 

 

 

نظری

عملی

 تحلیلی کیمیا د فارمسی دوېم

 

 

 

3.4

 

 

 

 

 

نظری

عملی

فزیکل فارمسی د فارمسی دوېم

 

 

 

6

 

 

 

 

96

نظری

 

 عمومی کیمیا د کرنې لومړی

 

 

 

6

 

 

 

 

96

نظری

عملی

کیمیا غیر عضوی د کرنې دویم

 

 

 

4

 

 

 

 

64

نظری

 

 عموی   کیمیا د ځمکی بیژندني اول

 

 

 

4

 

 

 

 

64

نظری

 

 تحلیلی  کیمیادوم د ځمکی پیژندني

 

 

 

4

 

 

 

 

64

نظری

 

عضوی کیمیا د وترنری دویم

 

 

 

6

 

 

 

 

96

نظری