د ریاضیاتو دیپارتمنت

 دغه  دیپارتنمت ۱۳۸۴ کال کې د دوه ګونو دیپارتمنتو ( فزیک او ریاضی ) څخه جلا او په خپلواکه ټوګه په فعالیت ب

پیل وکړ .  ددغه دیپارتمنت د جوړولو فکر په ډیرو حقوقو کې د ریاضی د مسایلو اړتیاوو . ددغه دیپارتمنت اصلی موخه د  هیواد د پخوانۍ دیپارتممنت په توګه   . هدف د علمی کادرونو روزل د لوړو تعلیمی موسسو لپاره او د ښونګي روزل د لیسانس په درجه د پوهنې وزارت لپاره او د هیواد د نورو تعلیمی مراکزو لپاره د کارونو په مختلفو اړخونو کې دد ریاضی د مختلفو مدلونو او پرابلمونو لپاره اړین دی

     د ریاضیاتو دیپارتمنت خپل درسی پروګرامونه د دریو ځانکړیو شعبو په واسطه  : الجبراوهندسه 2  - انالیز – 3 –  تطبیقی  ریاضیات  مخته وړيد.  دغه د یپارتمنت د تاسیس له وخته د طبیعی علومو په پوهنځۍ کې او د کابل پوهنتون په نورو اړوندو پوهنځي کې د ریاضیاتو تدریس په غاړه لري دغه دیپارتمنت د یو کتابتون او د د درسی مدلونو لابراتوار  درلودنکي دي .

نوم

دزده کړې درجه

دندې

کتنې

پوهنوال دکتورمحمد انورغوری

Ph.D.

آمردیپارتمنت

 

پوهاند سید قیوم شاه باور

Ph.D.

غړی

 

پوهاند عبدالحق ایمل

MS.C

غړی

 

پوهندوی لعل محمد رحیمی

MS.C

غړی

 

پوهندوی غلام دستگیرفضلیار

MS.C

غړی

 

پوهندوی گل محمد نورزاد

MS.C

غړی

 

پوهندوی خالقداد فیروزکوهی

MS.C

غړی

 

پوهنمل منیژه سرهنگ

BS.C

غړی

 

پوهنیار عادله مرید

MS.C

غړی

 

پوهنیار زرغونه سپیڅلی

BS.C

غړی

 

پوهنیار نرگس حلیمی

BS.C

غړی

 

پوهنیار عبدالوکیل بیدار

MS.C

غړی

 

پوهنیار مرسل حلیم

MS.C

غړی

 

 

 

 

 

پوهنیار محمد خان حیدری

MS.C

غړی

 

پوهنیار کریمه محبی

Ph.D

غړی

 

نامزد پوهیالی سید عبدالبشیر

BS.C

غړی

اوس په هندوستان دکې د زده کړی په خاطر

 هغه مضامین چې د ساینس پوهنځۍ د ریاضی دیپارتمنت د ښاغلي استادانو له خوا تدرسیږی.