موخې

  1. ټولنې ته د روزليو ځوانو وترنرانو وړاندې کول
  2. د څارويو د روغتيا خوندينه او حاصل زياتونه يې
  3. د عايداتو په زياتونه او د انسانانو او څارويو له ګډو ناروغيو نه د انسانانو په ساتنه د انسان د روغتيا خونديتوب
  4. د خوراکي ټيکاو او امنيت لپاره د ډېرمهالو لړيو ترسراينه
  5. د وترنري درملنې د روزنيزو معيارونو پياوړتيا او هڅونه
  6. وترنرانو او فارمرانو لپاره د تخنيکي ښوونو، د ډېرمهالو روزنو برابرول
  7. خصوصي او دولتي موسسو او فارمرانو ته د څارويو د روغتيايي خدمتونو، سلاوواو لابراتواري تشخيص د برابرولو لپاره د مرکز په توګه