محمد همایون امینی

نوم او تخلص: محمد همایون امینی

د زده کړې درجه: ماستر

علمي رتبه : پوهنمل

د زوکړې کال : ۱۳۵۸

څانګه : فارمکوګنوزی

پوهنځی: فارمسی

په علمي کادر کې د شاملېدو کال: ۱۳۸۷

علمي رتبه

 1. پوهنمل (Senior Teaching Assistant)  له ۱۳۹۶ کاله څخه تر دي دمه پوري
 2. پوهنیار (Teaching Assistant) له ۱۳۹۲ کاله تر ۱۳۹۶ کاله
 3. پوهیالی (Teaching Fellow)  له ۱۳۸۷ کاله تر ۱۳۹۲ کاله

لوړې زده کړې

 • دکتورا  (له ۱۳۹۸څخه د دوکتورا زدکړې په درشل کی، فارمکوګنوزی، د UiTM‌ پوهنتون، مالیزیا)
 • ماسټري ( ۱۳۹۴، فارمکوګنوزی او فایتوشیمی، LPU، هندوستان)
 • لسانس ( ۱۳۸۰، عمومی فارمسی، کابل پوهنتون، افغانستان)

علمي څېړنې، د درسي کتابونو ترجمه او تالیف

 1. د بوتانی عملی کارونو لارښود، ۱۳۹۲، پوهنیاری ته د ترفیع لپاره لیکل شوی اثر، کابل پوهنتون، ناچاپ شوی اثر.
 2. د بلدرغان (Heracleum afghanicum Kitamura) فایتوشیمیکی او بیولوژیکی څیړنه. ۱۳۹۲ تر ۱۳۹۴، د ماسترۍ دوران څیړنیز کار، د LPU پوهنتون ، هندوستان
 3. د طبی بوټې د خلاصي لرونکی درملیز فورمولیشن جوړول چي د لمر وړانګي ضد اثرات ولری، له ۱۳۹۷ تر ۱۳۹۸، د USWDP لخوا تمویل شوی ګډه څیړنه، کابل پوهنتون، افغانستان
 4. د سپلمۍ (Calotropis procera) د میکروب ضد کیمیاوی مرکباتو استخراج، پیژندنه او د میکروب ضد اثراتو د میکانیزم څیړنه، ۱۳۹۹، د دوکتورا په پار څیړنیزه سپارل شوي طرحه، د UiTM‌ پوهنتون، مالیزیا

خپرې شوې ملي او نړۍ والې مقالې

 1. امینی، م.هـ. ۱۳۹۶، د Heracleum  جنس بوټي فارمکوګنوزیکی اهمیت مرور، د فارمسی پوهنځی علمی مجله: درمل، ۸ ګڼه، ص.ص. ۵۰ - ۷۶