د لابراتوارنو تجهیزات

هغه  مجهزلابراتوارونه  چې محصلین خپل تطبیقات سرته رسوي:

  1. د فارمسیوتیک لابراتوار
  2. د فارمکوگنوزی لابراتوار
  3. د بیوشیمی لابراتوار
  4. د فارمکولوژی لابراتوار
  5. د مایکروبیولوژی لابراتوار
  6. د درملود کنترول لابراتوار
  7. د تحلیلی کیمیا لابراتوار
  8. د تغذی لابراتوار

 

د IT  په مرکز کې د فارمسی د پو هنځي د عملی فعالیتونو یو انځور