مخینه (تاریخچه):

 د فارمسي د پوهنځِي د ودانۍ یوه برخه

 د فارمسي پوهنځی په ۱۳۳۸ هجری لمریز کال کې د کابل د طب د  پوهنځي تر څنګ، د هغه وخت د دولت دلومړي پنځه کلن پلان او د فارمسستانو لپاره د هیواد د اړتیا په اساس تاسیس شو .  به ۱۳۴۱ کال کې د طب د پوهنځي څخه د یو خپلواک پوهنځي په توګه جلا شو . خو په ۱۳۴۳ کال کې د خپلې علمی پیژندنی په ساتنې سره  د دویم ځل لپاره د طب د پوهنځی سره یو ځای شو . دغه پوهنځی د۱۳۵۲  کال  په پیل کې  ددویم ځل لپاره د طب پوهنځي څخه جلا او د کابل پوهنتون  د یو واحد په توګه یی داسې ځای  غوره کړ چې اداري چارې یی دطب د پوهنځي له   خوا اجرا کیدې، په ۱۳۵۶ کال کې یی اداري چارې هم  د طب د پوهنځي څخه جلا او د کابل پوهنتون په چوکاټ کې یی د دویم واحد په توګه ځای غوره کړ.