د پو هنځي څانګیز جوړښت

 

د نوي کوریکولم په اساس د فارمسی پوهنځی د لیسانس پنځه کلنه دوره لري چې په نهم سمستر کې محصلین  فارمسي او کلنیکی بیولوژۍ په سکشنو ویشل کیږی او لسم سمستر په اړوند سکشنو کې د ستاژ د سرته رسولو لپاره ټاکل شوی دی.د لسم سمستر په پای کی د ستاژ د آزموینې او د سیمینار تر وړاندې کولو وروسته د لسانس (PharmD) درجی په درلودلو سره د صنعتی فارمسي د فارمسست او د فارمسست – بیولوژیست په حیث فارغیږي. د فارمسی پوهنځی فارغ وروکوونکې څانګې نلري. د دغه پوهنځي ډیپارټمنټونه او څانګې او شعبې یی په لاندې ډول دي.