د فارمکوگنوزی څانګه

ددی څانګی اساسی موخه د درملو د لومړنیو موادو( خصوصاْ ګیاهی زیرمو)، د طبی اړتیاوو د پوره کولو لپاره د نویو ګیاهی مستحضراتو څیړل او د ناروغیو درملنه د طبی ګیاوو او د هغو د محصلاتو په واسطه ده. دا څانګه  پاسنیو موخو ته د رسیدلو لپاره د بوتانی، فارمکوګنوزیI  او II، او فایتوتراپی مضمونونه تدریسوي.

 د فارکوگنوزی د  څانګې د استادانو لست

شمیره

د استاد نوم

 علمی رتبه

د زده کړې درجه

څانګه

۱

محمد نسیم صدیقی

پوهاند

لیسانس

د پوهنځي ریس او د فارمکوګنوزی د  څانګې آمر

۲

محمد عثمان بابری

پوهنوال

ماسټر

د لوړو زده کړو د وزارت علمی مرستیال

۳

عبدالغنی کریمی

پوهنیار

ماسټر

فارمکوگنوزی

۴

محمد همایون امینی

پوهیالی

لیسانس

فارمکوگنوزی

۵

سعدیه ولی

پوهیالی

لیسانس

فارمکوگنوزی