د مایکروبیولوژی څانګه

په دې څانګه کی د موجودو مختلفو مضمونونو تر مطالعی وروسته زده کوونکی ددې قدرت پیدا کوي چی د مختلفو باکتریایی، پرازیتی، ویروسي او فنګسي مرضونو لاملونه وپیژني او په  مختلفو تشخیصی طریقو سره اورګانیزمونه له یو بل څخه تفکیک کړی شي. په دې څانګه کی د معافیتی سیستم او د مایکرواورګانیزمونو په وړاندې د دې سیستم د فعالیت د څرنګوالي په اړوند هم معلومات ورکول کیږي. په دی څانګه کی مختلف مضمونونه لکه پرازیتولوژی، ایمیونولوژی، ویرولوژی او طبی میکولوژی تدریسیږي.

د مایکروبیولوژی د څانګې د استادانو لست

شمیره

د استاد نوم

 علمی رتبه

د زده کړې درجه

څانګه

1

حاجی محمد نعیمی

پوهنوال

ماسټر

د مایکروبیولوژی د څانګې ریس

2

حمید اله راسخ

پوهنمل

ماسټر

مایکروبیولوژی

3

احمد ضیاء نوری

پوهنیار

لیسانس

 مایکروبیولوژی

4

مژده هائم رحیمی

پوهیالی

لیسانس

مایکروبیولوژی

5

حشمت الله یوسفی

پوهیالی

لیسانس

مایکروبیولوژی

 

 

 

 

د فارمکوګنوزي او مایکرو بیا لوژي د څانګو د اړوندو کورسونو د کود نمبرونو لړلیک