عظیم الله ستانکزی

 

نوم او تخلص: عظیم الله ستانکزی

د زده کړې درجه: ماستر

علمي رتبه: پوهنیار

د زیژدنی کال: ۱۳۶۳-۲۰-۰۹

څانګه: فارمسیوتیک

پوهنځی: فارمسی

په علمي کادر کې د شاملېدو کال: ۱۳۹۰-۲۳-۰۷

علمي رتبه

  1. پوهنیار له ۱۳۹۷ کاله تر اوسه
  2. پوهیالی له ۱۳۹۱ کاله تر ۱۳۹۷ کاله

لوړې زده کړې

  • ماسټري (۱۳۹۷، فارمسیوتیک، LPU، هندوستان)
  • لسانس (۱۳۸۵، فارمسی، کابل پوهنتون، افغانستان)

علمي څېړنې، د درسي کتابونو ژباره او تالیف

  1. فارمسیوتیک –I ، د کتاب ژباره پوهنیاری رتبه لپاره
  2. د پوستکی درملو جورول او د خواصو تعیین نوی تګ لاره (نیوزومل پچ) د ماسټرۍ سند د څیړنې پروژه.
  3. اشکال دوایی زرقی (درسی ممد کتاب)
  4. فارمسیوتیک –I (درسی ممد کتاب)

خپرې شوې ملي او نړۍ والې مقالې

خپرول کال

خپرونکی

نوعیت

سرلیک

شمیره

2019

Journal of Drug Delivery & Therapeutics.

بیاکتنه مقاله

Nanosuspensions as a promising approach to enhance bioavailability of poorly soluble drugs : An update

1

2019

RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary

بیاکتنه مقاله

Strategies to Overcome the Solubility Issue of Drug

2

2019

Research J. Pharm. and Tech

بیاکتنه مقاله

Recent Approaches in Transdermal Drug Delivery System.

3

2020

Research J. Pharm. and Tech.

بیاکتنه مقاله

Recent Advance in Surfactant Vesicles Niosome for Delivery of Therapeutics and its Application

4