کتابتون

چې  درې کوټې ٬ د مطالعې کوټه ٬ د کامپیوټر کوټه او د ستاک د کوتې درلودنکی دی. په نوموړي کتابتون کې د5500په شاوخوا ټوک کتابونه اوپه انترنیتی سیستم سره سمبال څلور پایی کمپیوترونه موجود دي.