دځمکپوهنې پوهنځی،عمومي او د زده کړي هدفونه

 

طبیعی سرچیني او دهغه ارزول او دځمکې د طبیعی سرچینو څخه د کټی اخیستلو امکانات د هر هیواد د داتباعو د بنسټی حقونو څخه شمیرل کیږي،ددي آرمان د رامنځته کیدلو لپاره، دځمکپوهنې پوهنځی په دیپارتمنتونو کی د تحصیلی او زده کړی مرکزونو رامنځ ته کول ددی لپاره ضروری دي چې په نوموړی برخه کي تګړه او پیاوړی مسلکی او متخصص کادرونه وروزل شي.

دې موخې ته د رسیدلو لپاره  د هیواد په ملی سطحه په نویو علومو باندې سمبال او پیاوړي ځمکپوهني پوهنځی شتون ضروري دی، چي د لاندي هدفونو درلودونکی ده:

  • ټولنی ته د متخصیصو،علمی ځوانو جیولوجستانو،هایدرومتیورولوژستانو او جغرافیه پوهانو وړاندی کول.
  • دهیواد دطبیعي سرچینو په برخو کې د ځمکپوهنې پوهنځی څخه د نویو (مډرنو) علمی تخنیکی تګلارو پر بنسټ د فارغ شوو محصیلونو برخه اخسیتل.
  • د ځمکپوهنې پوهنځی د فارغانو په مرسته د هیواد د طبیعي سرچینو او دولتی ادارو فنی او مسلکی پرمختګ.
  • دافغانستان د طبیعي سرچینو د ډاټا او ارقامو کمی او کیفی څیړنې.
  • دافغانستان دطبيعی سرچینوپه وړاندلید، تفحص پرمختګ کې د ځمکپوهنې پوهنځی دمحصلینو فعال ګډون.