د جیولوجی څانګی تاریخچه

 

تاریخچه

د لومړی ځل لپاره د جیولوجی دیپارتمنت په ۱۳۳۴ کال کی د ساینس په پوهنځی کی جوړشوی، چی له هغی سره یو ځای د لوړو زده کړو په وزرات کی نوری پوهنځی هم جوړی شوی دی. دځمکپوهنی پوهنځی  په ۱۳۵۹ کال کی جوړه شوی ده ، چی په  هغه پسی په ۱۳۶۱ کال کی د جیولوجی دیپارتمنت هم جوړشویدی، او په ۱۳۶۸ کی یی د ځکپوهنی په پوهنځی کی یی په فعالیت سره شروع کړیده.

وروسته له جوړیدو څخه یی زیات پرمختګونه کړیدی چی د اوسنیو پومختګونو څخه نمایندګی کوی او زیات نوی مضمونونه پکی ځای په ځای شول چی د جهانی معیارونو سره یی ځان برابر کړیدی.

 په اوسنی وخت کی ۱۱ نفره استادان په تدریس لگیا دی چی په جهانی معیارونو سره تدریس کوی او ۲ لابراتورونه پکی شتون لری او په هغی کی دوه نفره تکشنان  په کار لګیادی.

هدف

څرنګه چی د جیولوجی دیپارتمنت یو له دیپارتمنتونو د ساینس د پوهنځی څخه وو او وروسته بیا په ۱۳۵۹ کال کی د کابل پوهنتون د ځمکپوهنی په چوکات کی راغلی دی.ددی دیپارتمنت هدف ساحوی جیولوجستانو تربیه کول دی چی فعلآ دلیسانس تر کچی پوری یی تربیه کوی، د هیواد د طبیعی منابعو په اړه یوه کلیدی او اساسی رول لری او دا دیپارتمنت تونیدلی دی چی مسلکی ځوانان او  متخصیصین جامعی ته وړاندی کړی.