هدایت الله آرین

هدایت الله آرین

دتحصیل کچه:ماستر

 

علمی رتبه:پوهندوی

دزیږیدلی کال:1352

دزیږیدلی ځای: کابل

په کدرکی دشاملیدو کال: 1374

 رسمي ماموریتونه:

د زمین شناسی پو هنحی د علمی شورا غری ،دکابل پوهنتون دتحقیق کمیتی غری  ، تضمین کییفیت و محیط زیست فاکولته زمین شناسی.

چاپ شوی علمی آثار

علمی مقالی  ترلاندنی  عناوین

د SOHAM نشریه  کتمندو  نیپال

د کابل په سرو میاشتو کی د هیواد د غرنیو سیمو اقلیمی حانگر تیاوی.

(کابل پوهنتون علمی مجله    شماره   2  سال 1383 )

نقش النینودرتغییر پذیری اقلیم .

(کابل پوهنتون علمی مجله    شماره 2 سال 1387)

یخبندی هوا پیما ها .

(کابل پوهنتون علمی مجله    شماره  6   سال 1390)


اړیکی شمیره: 7864019560 - (93+)

بریښنا لیک: hedayatullaharian@gmail.com