مریم خلمی سجود

 

مریم خلمی سجود

دتحصیل کچه: لیسانس

علمی رتبه: پوهیالی

دزیږیدلی کال:1370

دزیږیدلی ځای: کابل

په کدرکی دشاملیدو کال:1390

رسمي ماموریتونه::

د هایدرومتیورولوژی دیپارتمنت استاد، عضوی د پوهنځی د علمی شورا غړی، د امتحاناتو د کمیته د پوهنځی غړی.

چاپ شوی علمی آثار:

  • د سیلابو تحلیل په کابل اوبیزو حوزه کی.
  • د اقلیم اغیزی چاپیریال باندی
  • د میدان هوایی د اورښت رژیم.

برښنا لیک: mariamsajood@gmail.com 

اړیکی شمیره: 0093789065116