عبدالغیاث صافی

عبدالغیاث صافی

دتحصیل کچه:ماستر

 

علمی رتبه:پوهاند

دزیږیدلی کال:1341

دزیږیدلی ځای: کنر

په کدرکی دشاملیدو کال: 1368

 رسمي ماموریتونه:

د پوهنحی ریس ، د پوهنتون او پوهنحی علمی شورا غړی، د  تقرر او انفکاک کمیتی غړی ، د پوهنتون علمی مجلی کتونکی پلاوی غړی.

چاپ شوی علمی آثار: (20)

چاپ ته آماده اثار: (2)

اړیکی شمیره: 0700160803

بریښنا لیک: ghiassafi@yahoo.com